VEDTÆGTER FOR KREDSORGANISATION 

Socialdemokraterne i Ringkøbing – Skjern Kommune.

24. oktober 2006.

§ 1: Foreningens navn er:

 

 1. Socialdemokraterne i Ringkøbing – Skjern Kommune.Foreningen anerkender Socialdemokratiets program og vil virke for dets gennemførelse på grundlag af partiets principprogram, love og beslutninger. Ved evt. problemstillinger, som ikke er omtalt i denne vedtægt, benyttes partiet standardvedtægter.

 

§ 2: Formålet:

 

 1. Foreningen organiserer socialdemokraterne i Ringkøbing – Skjern Kommune.

 

§ 3: Foreningens opgaver:

 

 1. Foreningen skal opstille/indstille kandidater til kommune-, regionsråds-, folketings- og europaparlamentsvalg, samt til andre offentlige valg, nærdemokratiske råd og nævn.

 2. Foreningen skal føre valgkamp for de opstillede kandidater.

 3. Foreningen· er ansvarlig for, at der opstilles én socialdemokratisk liste til kommunevalget. På en generalforsamling besluttes opstillings- og afstemningsregler.·Af afstemningsreglerne skal det fremgå, om man vælger urafstemning eller generalforsamling samt om man anvender listeopstilling eller sideordnet.

 4. Foreningen er ansvarlig for, at der på hvert års ordinære generalforsamling sker valg af folketingskandidat. Samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen indkaldes der forslag til folketingskandidat.· Er der flere forslag til folketingskandidat, træffer generalforsamlingen beslutning om, om valget skal ske ved urafstemning eller skriftlig afstemning på generalforsamlingen. Kandidaterne skal på generalforsamlingen have lejlighed til at fremføre deres synspunkter inden afstemningen. Vælger man urafstemning, kan bestyrelsen beslutte at indkalde til et eller flere præsentationsmøder med kandidaterne.

 

§ 4: Betingelse for medlemskab:

 

 1. Alle, der anerkender partiets principprogram, love og Stk. 1.vedtægter, kan optages som medlemmer.

 2. Bestyrelsen kan udsætte en anmodning om medlemskab til næste generalforsamling.

 3. Ingen kan nægtes optagelse, medmindre en generalforsamling har godkendt afslaget med 2/3 af de afgivne gyldige stemmer. I tvivlstilfælde kan partistyrelsen konsulteres.

 

§ 5:· Udelukkelse:

 

 1. Man kan udelukke et medlem, hvis generalforsamlingen beslutter det med 2/3 af de gyldige afgivne stemmer.

 

§ 6:· Stemmeret og valgbarhed:

 

 1. For at få stemmeret på møder, hvor der skal opstilles/indstilles kandidater til kommunevalg, regionsråd, folketinget eller europaparlamentet, skal man have betalt kontingent og må ikke være i restance med mere end 2 kvartaler. Kun medlemmer bosiddende i det valgområde, hvor listen dækker, har stemmeret ved opstillingsgeneralforsamling/urafstemning.

 2. For at kunne vælges til tillidshverv i kredsorganisationen skal man have betalt kontingent. For at kunne opstille / vælges til politiske poster, skal man have været medlem af partiet i mindst et år. DSU anciennitet medregnes. Den udpegende forsamling kan i særlige tilfælde give dispensation.

 3. Ingen medlemmer af partiet kan:

  1. være medlemmer af både Folketinget og Euoropa-Parlamentet.

  2. være medlemmer af både kommunalbestyrelsen og Folketinget.

  3. Være medlemmer af både regionsråd og Folketinget.

  4. Være medlem af både en kommunalbestyrelse og et regionsråd og heller ikke opstille til begge dele samtidig.

  5. Være medlem af både et regionsråd og Europa-Parlamentet.

  6. Være medlem af både en kommunalbestyrelse og Europa-Parlamentet

 

§ 7: Foreningens ledelse:

 

 1. Generalforsamlingen.Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og holdes hvert år i januar kvartal. Første gang i år 2007.Ved enhver generalforsamling skal dagsordenen udsendes til alle medlemmer mindst 10 dage før gf.Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal i skriftlig form være formanden i hænde senest 4 dage før gf.

 2. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, hvis bestyrelsen eller 10% af medlemmerne skriftlig forlanger det.

 3. Bestyrelsen:Generalforsamlingen vælger en formand og en kasserer, samt 7 bestyrelsesmedlemmer i alt 9 personer.Formanden vælges på lige år og første gang frem til år 2008.Kassereren vælges på ulige år og første gang frem til år 2007.3 bestyrelsesmedlemmer er på valg på ulige år og 4 bestyrelsesmedlemmer er på valg på lige år.Alle valg er for 2 år.Bestyrelsen konstituerer sig med en næstformand og en sekretær.

 4. Bestyrelsen udpeger delegerede til kongressen og regionsrepræsentantskabsmøde i Region Midtjylland.

 5. Bestyrelsen nedsætter et kandidatudvalg til varetagelse af opgaverne i forbindelse med valg af folketingskandidat. Udvalget skal i samarbejde med bestyrelsen og folketingskandidaten føre valgkamp for denne.Bestyrelsen nedsætter et kandidatudvalg til varetagelse af opgaverne i forbindelse med valg til kommunalbestyrelsen.Udvalget skal i samarbejde med bestyrelsen og kandidaterne føre valgkamp i hele kommunen.Endvidere kan bestyrelsen nedsætte ad hoc udvalg til varetagelse af særlige opgaver.I udvalgene kan partimedlemmer, der ikke er bestyrelsesmedlemmer, deltage.

 

§ 8: Foreningens økonomi.

 

 1. Regnskabsåret er fra 1. januar til 31 december og regnskabet føres i h.t. partiets standardvedtægter.

 2. Kontingentet opkræves via den fælles kontingentopkrævning. Første gang for året 2007.

 3. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.

 4. Alle, der varetager tillidshverv på vegne af Socialdemokratiet, skal betale partiskat.Skatteprocenten fastsættes af generalforsamlingen.

 5. Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.

 6. Kredsen tegnes af formanden og kassereren i fællesskab. Bestyrelsen kan dog meddele prokura til formand og kasserer for så vidt angår foreningens driftsøkonomi, herunder særskilt give kassereren tilladelse til at benytte Homebanking via egen hjemmecomputer. Køb, salg samt pantsætning af jord og fast ejendom skal godkendes på en generalforsamling.

 

§ 9: Foreningens oprettelse:

 

 1. Sker som en følge af en tilpasning til den nye kommunestruktur og sker i h.t. partiets hovedbestyrelses retningsliner for kredsreform år 2006.Alle medlemmer af partiforeningerne i Ringkøbing, Skjern, Videbæk, Egvad og Holmsland kommuner er stemmeberettigede på den stiftende generalforsamling. Medlemmerne overføres straks efter den stiftende generalforsamling som medlemmer af den nye forening. De anførte foreningers økonomiske midler overføres ligeledes til den nye forening straks efter generalforsamlingen. De 5 partiforeningers virke ophører samtidig med etablering af den nye forening.

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling, den 24. oktober 2006.

 

Dirigentens underskrift.                                                   Formandens underskift.