Indbydelse til generalforsamling hos Socialdemokraterne Ringkøbing-Skjern Kommune​ 

Mandag den 26. februar 2018. 3F i Ringkøbing kl.19.00 med spisning fra kl.18.00.  Husk tilmelding til fælles spisning senest den 22. februar til Jill på tlf. 22295342. Dagsorden:1. Velkomst og valg af dirigent.2. Godkendelse af dagsorden.3. Valg af 3 stemmetællere.4. Formandens/bestyrelsens beretning v/Hans Pinderup.5. Politisk beretning fra folketinget v/Annette Lind6. Valg af folketingskandidat.7. Politisk beretning fra regionen v/John G. Christensen8. Politisk beretning fra byrådsgruppen v/Søren Elbæk9. Indkomne forslag.10. Regnskab.11. Budget med kontingent forslag12. Valg til bestyrelsen.   a. Valg af formand for 2 år. På valg er Hans Pinderup (ønsker genvalg).   b. Valg af 2 (4)bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er:        Kaj Milter Jensen (ønsker genvalg),        Pia Desire Jessen (ønsker genvalg),        Tanja Rask Elbæk (ønsker genvalg),        Lisbeth Poulsen (ønsker ikke genvalg)   c. Valg af 2 suppleanter.   d. Valg af 2 revisorer. På valg er Jens Aagaard Madsen og Klara Madsen        (ønsker genvalg).   e. Valg af 2 revisorsuppleanter. På valg er Karsten Sørensen og Knud       Hammer.13. Eventuelt. Indkomne forslag skal i skriftlig form være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen. 

Byrådsvalg 2017​

Så er det vigtige valg til det nye byråd færdig, og de efterfølgende konstitueringer faldt på plads efter lange og seje forhandlinger. Det har været et spændende forløb som endte ud i en konstituering med Venstre. Der er sagt mange hårde ord og til tider meget personlige angreb. Det er lidt ærgerligt at det skal gå hen og blive en personlig hetz mod de politikker vi selv har valgt. Det er ikke fordi jeg syntes at der ikke er lavet fodfejl i forløbet, men med så lange forhandlinger, så vil der en gang i mellem falde en finke af panden. Det ville have været det mest rigtige at fortælle de andre forhandlingspartner om det nye, før det kom ud i pressen. Det kan vi ikke lave om nu, og de kan godt se at det ikke var det rigtige, og beklager det, men sket er sket og nu kikker vi fremad. Jeg ved godt at det ikke var det ønske, vælgerne og vi havde, men vi fik ikke den fremgang vi håbede på. Det fik så den betydning at vi kunne samle et flertal med KD, SF og Fjordlisten. Der kørte forhandlingerne fast, og der kunne ikke opnås enighed om at pege på en borgmester blandt de forhandlende parter. Jeg har meget svært ved at se hvorfor KD stod så fast på at de skulle have borgmesterposten, og så kan de komme med deres personlige stemmetal, og så skulle de kikke på de andre kandidater på listen hvor nogle havde en personlig stemmetal under 100. Vi havde ca. 2000 vælger flere der pegede på os end på KD. Socialdemokraterne kæmpede hele vejen for det bedste for Ringkøbing-Skjern kommune, og det var ikke afgørende hvem der blev borgmester, men hvad der var bedst for kommunen. Som tingene stod i forhandlingerne med de øvrige partier hvor man ikke ville kunne opnå fælles fodslag, så kunne det ligeså godt have været KD som var gået til Venstre. Vore byrådspolitikker har landet en aftale med Venstre som giver os stor indflydelse, og vi kan af den vej give vælgerne den fornyelse vi lovede inden valget at vi ville. Set fra min stol har vi fået en rigtig god konstituering, og jeg håber for kommunen at de andre partier vil samarbejdet, og ikke sætter sig i hjørnet og spiller tøsefornærmet. Jeg ser frem til et bredt samarbejde de kommende 4 år med fremgang for kommunen.​

Efterlysning: Visionære politikere der tør tænke langsigtet​

Vi ser i øjeblikket en markant stigning i børn og unge med særlige behov og tilgangen til specialskoler, psykiatrien, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) er øget eksplosivt, ikke bare her i kommunen, men på landsplan. Udviklingen har stor politisk bevågenhed i Ringkøbing-Skjern, hvor vi lægger mange kræfter i at finde løsninger, blandt andet med et eftersyn af det specialiserede område. Vi skal altid have øje for, om kommunens tilbud er tidssvarende, det er klart, men vi symptombehandler. Hvis vi skal ændre statistikkerne på længere sigt, må vi sætte ind, før udfordringerne opstår. Det kan synes som om, det politiske flertal først interesserer sig for børn, når de starter i skole. Men de tilbud vi giver børn fra 0-6 år, er afgørende for, om de kan leve op til de forventninger, de møder i skolen, i det videre uddannelsessystem og i det samfund, de skal tage del i. Vi bør investere i 0-6 års området med flere voksne pr. barn og mere støtte til børn i udsatte positioner, fordi det giver børn en bedre og mere tryg start på livet. Men også fordi det er en god investering. Forskning viser nemlig, at jo tidligere i et barns liv, man sætter ind med pædagogiske tiltag, jo færre tiltag er der brug for, og jo større effekt har de. Det er egentlig ret enkelt. Men det kræver visionære og vedholdende kommunalpolitikere, som tør satse langsigtet.      LæserbrevTrine Ørskov, byrådsmedlem og byrådskandidat (S)

Bestyrelsesmøde hos Socialdemokraterne iRingkøbing-Skjern Kommune​

Referat af bestyrelsesmøde Mandag d. 06 . november 2017 kl. 19-21 på 3F lokaler Ringkøbing. Til stede:Kaj M.J., Lisbeth, Pia, Jill, Per og Kaj E.  DAGSORDEN: 1. Godkendelse af referat og dagsordenen.2. Siden sidst.3. Regnskab4. Opfølgning på kurserne. (Input fra Tanja).5. Web?6. Kommunevalg og regionsvalg 2017 (Måske nyt fra region og byråd?)7. Evt.  Ad 1: Referatet godkendt. Dagorden pkt. 4 udgår og genoptages efter valget. Ad 2: Kaj E oplyste, at kandidaterne var til møde Skolebyen i Skjern, hvor Mette Frederiksen og Søren Elbæk holdt tale for eleverne i UCRS Vest. Gode taler fra de to og interesse udvist af eleverne. Kandidaterne mødes nu til briefing/koordinering søndag eftermiddage op til valget. Lisbeth orienterede om, at brevstemmerne allerede er begyndt at komme, men hun mente, at der burde annonceres mere om, at det er nu, at der skal stemmes. Mindede om, at der skal meldes til til valgfesten i Rofi Hallen den 21/11-17 kl. 20:00. Kaj M.J. oplyste, at han nu er klar til at møde til bestyrelsesmøderne.  Pkt. 3: Jill orienterede om regnskabet. Udgiften til plakaterne var ikke reguleret med den rabat, som John G. havde fået, men er nu ok. Mathias Brede var rasende over, at plakaterne var i dårlig kvalitet fra Kailov, da de havde let ved at bøje og flappe. Kailov giver afslag i prisen og vil til næste gang skifte leverandør. Per har checket mange af de ophængte plakater og rettet så godt han kunne. Udgiften til postomdeling i centerbyerne af valgfolderne bliver afholdt af indtægterne fra Mobil Pay – 7,300,-kr. Udgiften til WEB har været drøftet. Der bliver brugt 6,200,-kr.  som engangsbeløb og derefter 2.000,-kr. i pr. år. Pkt. 5: Kaj M.J. kunne ikke se, at der var bestyrelsesreferater på vores WEB-side. Denne mangel blev drøftet. Enige om, at det fulde referat ikke kan lægges ud, da al indholdet ikke egnet sig til offentlig brug.  Kaj E. skriver et referat af referatet, til WEB udgivelse og sender dette til WEB-master. Pkt6: Per oplyste, at spidskandidaterne dyster onsdag og mandag i panel arrangeret af Dagbladet  ved Michael Sand. Per, Anton fra Venstre og én fra Fjordlisten hjælper til med det praktiske og sælger drikkevarer.  I øjeblikket, bliver der arrangeret mange gadeaktiviteter, hor der bliver snakket politik og delt roser og materiale ud til folk. Der er uddelere til folderne, men Finderup, Grønbjerg og Ølstrup mangler. Per roste vores unge DSU’er Benjamin for at være aktiv ved gadeaktiviteter og er ved at få tag i en flok unge. Per har fået bestilt et mødelokale til os i Rofi Hallen den 21/11-17, hvor vi kan være hele natten.   Pkt 7: Til næste møde bestiller Jill julemad til os. Vi drøftede, om vi fremadrettet kunne nøjes med færre bestyrelsesmøder – evt. hver anden måned. Vi drøftede, om det egentlig ikke var ved at være tiden, hvor vi skal til at være færre medlemmer af bestyrelsen. Spørgsmålene kunne tages op som punkter på næste bestyrelsesmøde.          / for ref. Kaj E.  

Folkeskolen skal uddanne hele mennesker​

Jeg kender en dreng, der hedder Halfdan. Han går i en folkeskole, der er ved at blive reformeret. Derfor er politikerne i hans kommune meget optaget af, hvordan karaktergennemsnittet i skolen udvikler sig, om hans lærere er linjefagsuddannede og om han er dygtig nok til at tage en ungdomsuddannelse, når han forlader skolen.     Det er alt sammen vigtigt. Men hvis politikerne alt for ensidigt interesserer sig for det, de kan måle, lukker de øjnene for alle de andre værdier, Halfdan skal have med fra folkeskolen. Hvis de alene måler succes på skolens afgangskarakterer, er de med til at skabe en kultur, hvor mange vil mislykkes.   Jeg er Halfdans mor, og jeg er én af de 29 politisk ansvarlige for, at han, og alle andre børn ikommunens folkeskoler, er klar til at møde de udfordringer, der venter på den anden side. Jeg mener, at vi politisk skal prioritere en folkeskole, der er optaget af hele mennesker og sender selvstændige unge videre ud i livet. Vi skal finde ud af at inkludere værdier som almen dannelse, kreative/musiske kompetencer, selvværd og livsduelighed i vores fælles sprog om, hvad der skaber en god folkeskole, og disse parametre skal vi følge med lige så stor interesse, som dem, vi kan sætte to streger under. Og vi må godt have store ambitioner, for det er de mennesker, vores folkeskole danner, der skal sikre kommunens fortsatte udvikling.Når et nyt byråd er tiltrådt, begynder arbejdet med en række nye eller reviderede politikker, heriblandt skolepolitikken. Jeg vil arbejde for, at dannelsesbegrebet kommer i fokus og får konkrete målsætninger i skolepolitikken, så det får den plads det fortjener i den løbende drift og udvikling af folkeskolen. Til gavn for Halfdan, Benjamin, Magnus, Jonatan, resten af deres generation og Ringkøbing-Skjern Kommunes fremtid.​ LæserbrevAf Trine ØrskovByrådsmedlem og byrådskandidat (S)

Lad os nu fortælle de historier, vi selv vil høre 

Af Trine Ørskov, byrådsmedlem og byrådskandidat (A)  Der er så dejligt her i Naturens Rige, og så er her plads, plads, plads. Til dem der gerne vil blive lidt længere, dem med børn og mange “arbejdskræfter”. Derfor bruger vi skattekroner på at markedsføre kommunen for at øge bosætningen. Unge eksilvestjyder feteres, skonnerten Maja sejles til Folkemøde, og brandingfilm skal efterlade et indtryk af en kommune med plads og mentalt overskud i rigelige mængder. Og det er meget godt alt sammen. Lige indtil vi glemmer at tro på det selv. For med et enkelt pennestrøg i dagens avis kan en dårlig sag kvæle ethvert forsøg på at gøre sig lækker for omverdenen. Jeg vil vove den påstand, at der ikke skal mere end en fibersag til at udligne den brandingværdi, det er lykkedes at skabe med førnævnte tiltag. Læg så en Hellesag, en mailsag, en Jeppesag, en møllesag, en sygedagpengesag og en ældresag oven i ligningen, så har vi en underskudsforretning. Sagerne klistrer tilsyneladende til kommunen. Hvorfor? Fordi flere politikere er mere optaget af at skaffe billige point end at føre langsigtet politik. Det er ikke alene uskønt. Det bevirker også, at vi selv skaber dårlig omtale, der bliver synonymt med Naturens Rige. Over for de borgere, vi så gerne vil tiltrække, fremstår vi som det ægtepar, ingen har lyst til at besøge, fordi de skændes fra man træder ind ad døren, til man har fundet en undskyldning for at gå igen. Dertil kommer det uhensigtsmæssige i, at politikere i flere af denne type sager agerer sagsbehandlere, for vi har ikke de nødvendige forudsætninger. Vi er lægfolk, som er dybt afhængige af forvaltningens faglighed for at kunne træffe velbegrundede beslutninger. Når vi sagsbehandler, vinder de resursestærke borgere, der råber højt, mens taberne bliver dem, der ikke har overskud til at markere sig. Der blæser nye vinde i det politiske landskab. Det er mit håb, at næste byrådsperiode bliver præget af respektfuld dialog politikere, forvaltning og borgere imellem. Vi har vel alle det samme mål; at skabe fortsat udvikling af Naturens Rige.  ​

Forbyd mobiltelefonen??​

Venstres byrådskandidat Jens Højland opfordrer i torsdagens avis til at forbyde mobiltelefoner i skolerne - angiveligt for at  undgå mobning på sociale medier. Men det løser da intet at forbyde mobilen i skoletiden, for mobning på sociale medier foregår 24/7. Vi skal stoppe mobning ved at forebygge og tage hånd om de dårlige mønstre, der ligger til grund for mobning. I dag ved vi meget om årsagerne til mobning, og det gør det nemmere at løse problemerne, når - og før - de opstår. I Børne og Familieudvalget har vi sat et arbejde i gang, der skal munde ud i konkrete initiativer, der fremmer trivsel og forebygger mobning. I processen inddrages eksperter på området og børn, der har været udsat for mobning. Arbejdet introduceres i skoler og dagtilbud i det nye år. Jens Højland er bange for, vi er ved at skabe en generation, der er hjælpeløse uden deres mobiltelefon. Han har en pointe, men mobilen er kommet for at blive, og det løser ikke noget at forbyde den. Men det kræver dannelse - opdragelse om man vil - at skabe et balanceret forhold til den lille tidsrøver, og vi voksne kan jo starte med at være gode eksempler. Jens Højland efterlyser en politik på området, der siger nej tak til mobiltelefoner i skolen. Det vil jeg kalde utidig politisk indblanding. Jeg synes, den enkelte skole sammen med forældrene skal sætte klare retningslinjer for hvornår, hvordan og hvor meget mobilen skal fylde i elevernes hverdag.​

Budgetforhandlinger afsluttet​

Budgetforhandlinger afsluttet på Laugesens Have. Et enigt byråd står bag budgettet i Ringkøbing-Skjern Kommune. Lange, hårde forhandlinger – hvor der blev gået til stålet, men hvor vi bevarede den gode tone og respekten for hinanden. Sådan skal politik være. Vi er ikke valgt på fælles enighed, men vi har en forpligtelse til at blive det …!Forliget indeholder mange gode ting. Det fører for vidt at kommentere på det hele. Jeg vil derfor kun trække et par ting frem:Normering i dagplejen:Højt niveau i forhold til de kommuner vi sammenligner os med. Ansættelse af yderligerer 8 dagplejere og dermed sænke presset på området. Dagplejetilbud er populært og et nødvendigt supplement til vores øvrige børnepasningstilbud.Øget budgetramme på TMU området på kr. 10 millionerEnhver der kører på veje og færdes på stier i vores kommune ved, at der er steder hvor vi trænger til renovering. Det har byrådet erkendt og afsætter nu en øget anlægsramme på 10 millioner, så vi kan indhente noget af det forsømte. TMU udmønter denne anlægsramme.Almennyttige boliger i VidebækDer er afsat kr. 2,5 millioner i grundkapital til opførelse af 1. etape af et almennyttigt boligprojekt i Videbæk. Byrådet har således anerkendt det bosætningspotentiale der er i Videbæk. Jeg er meget tilfreds med, at der nu kan opføres attraktive almennyttige boliger i Videbæk med en attraktiv beliggenhed. På boligmarkedet er der stor efterspørgsel efter attraktive lejeboliger. Boligmarkedet viser, at flere og flere mennesker tilvælger lejebolig. Det tror jeg vi skal være meget bevidste om – også i Ringkøbing-Skjern Kommune.MisbrugsområdetNationale, valide undersøgelser viser, at der er ikke under 450 behandlingskrævende alkoholikere i Ringkøbing-Skjern Kommune. Samme undersøgelser dokumenterer, at en ubehandlet alkoholiker koster kommunen 80.000 kr. mere end en almindelig borger.Al erfaring viser, at døgnbehandling er et nødvendigt element i behandling af alkoholikere. Det skal jeg ikke uddybe ved denne lejlighed, men det er et faktum.I Ringkøbing-Skjern Kommune har kun 6 alkoholikere været i døgnbehandling i 2016.Samtidig har Ringkøbing-Skjern Kommune brugt ret mange resurser på ophold på herberg – uden behandling.Formålet med mit forslag er, at analysere misbrugsområdet grundigt med henblik på, at tilbyde flere behandlingskrævende borgere døgnbehandling. Den kommunale ambulante behandling kan simpelthen ikke stå alene i det samlede behandlingstilbud.Jeg vil være ærlig og sige, at denne sag har været en mærkesag for mig i hele denne byrådsperiode. Jeg har valgt at stille forslag til budgetkonferencen, fordi jeg mener det er vigtigt, at byrådet tager ejerskab over denne sag.Det glæder mig meget, at byrådet tilkendegiver dette ejerskab over sagen – og jeg har store forventninger til det kommende analysearbejde og de beslutninger der kan træffes i forlængelse af det.Ramme til specialiserede botilbud på Social- og SundhedsområdetSom udgangspunkt glæder vi os over, at byrådet forsøger at tage ansvar i forlængelse af en sag om placering på et specialiseret botilbud.Jeg vil dog ikke undlade at udtrykke min bekymring for det der nu er besluttet, fordi jeg frygter at rammen er utilstrækkelig – og at det bliver uklart, hvem der kan komme i betragtning til et specialiseret botilbud.Stod det til os, havde vi vedtaget:1) Et større rammebeløb2) En nøjagtig beskrivelse af et højere serviceniveau, så borgerne kunne være sikre på hvem og hvad man havde ret tilDet må aldrig nogensinde blive sådan, at kun borgere med resursestærke familier kan opnå et ordentligt kommunalt servicetilbud. Vi troede egentlig Venstre ønskede et højere generelt serviceniveau. Det bliver jeg nu lidt i tvivl om.Dette her er resultatet af en politisk armlægning. Sådan er det i politik. Jeg håber det bedste i denne sag. Men jeg frygter det værste.VækstpuljenVi har hele tiden bakket op om vækstpuljen – og i virkeligheden mener jeg vi skal passe på med at evaluere for tidligt på effekterne af vækstpuljen. Enhver der arbejder med vækst ved, at i den verden gælder kun teorien om det meget lange seje træk. Jeg tror ikke nogen i byrådet havde forestillet sig, at vækstpuljen kunne blive et kvik-fix for vækst og udvikling i vores område.Nu har vi fået noget erfaring. En del af vækstmidlerne er blevet målrettet – og vi har så nu reduceret den åbne pulje. Det er lidt ærgerligt, men jeg erkender at vi skal have de økonomiske ender til at nå sammen – og her har det været nødvendigt at beskære vækstmiderne – for at finde penge til de kommunale kerneydelser.​

Vandretur med guide ved Houvig strand​

Socialdemokraterne i Ringkøbing-Skjern inviterer til medlemsmøde tirsdag den 26. september 2017 kl. 1830-2100.Mødested. Parkeringsplads ved Houvig Strand.Vi skal på en guidet vandretur, i klitterne, med naturvejleder René Bautista Hankelbjerg, hvor vi skal hører om bunkerne ved Houvig strand. Hvis det regner meget kan vi vælge at køre op og se Kaj Munk’s præstegård.Når vi kommer tilbage får kaffe og en mulighed for at stille spørgsmål til de byrådsmedlemmer og kandidater som er tilstede.Vi glæder os til at se jer. Tilmelding til Lis Kamp Stefansen senest d. 22/9 påsms: 2146 2807 eller mail: lkkruse63@gmail.com Med venlig hilsen Bestyrelsen​

1. maj indlæg af borgmesterkandidat Søren Elbæk​

Her er en lille alternativ 1. maj tale om kommunal service i een af Danmarks største arbejderkommuner ….Det er 1. maj. Solen skinner og bøgen er sprunget ud. 1. maj er arbejderbevægelsens internationale kampdag. Man kan diskutere kampens omfang, men lad os så sige markering.Der er ikke nogen udbredt historisk tradition for at markere 1. maj i Vestjylland. Markeringen har været et storbyfænomen og markeringen i Vestjylland har været mere symbolsk. Det samme har været tilfældet i Ringkøbing-Skjern Kommune – selv om jeg personligt havde stor glæde af at være medarrangør af 1. maj i mange år på Laugesens Have.Når 1. maj historisk ikke har fyldt mere i vores kommune, hænger det sikkert sammen med, at vi – i vores selvforståelse – ikke har været nogen stor arbejderkommune.Det er bare ikke rigtigt. Ringkøbing-Skjern Kommune er blandt landets største arbejderkommuner, målt i antallet af faglærte og ufaglærte mellem 18-60 år med almindelige job.I det forhold er der vendt fuldstændig om på Danmark på bare 30 år. Dengang lå de største danske arbejderkommuner i hovedstadsområdet.I Midt- og Vestjylland findes i dag den største koncentration af industriarbejdspladser i landet. Det er sådan set her i vores område, at der bliver tjent penge til forretningen Danmark. I øvrigt er det også et af de eneste steder i landet, hvor de samme industrivirksomheder kan præsentere vækst. Det går faktisk ret godt – og antallet af industriarbejdspladser stiger således – heldigvis!Det betyder også, at befolkningen i denne del af landet – og i Ringkøbing-Skjern Kommune er optaget af andre ting i dag, end de var for 30 år siden. Borgerne i vores kommune består typisk af ganske almindelige familier, der passer deres arbejde hver dag – og som er optaget af, at kommunen leverer kvalitet i forhold til pasning af små og større børn, undervisningen i Folkeskolen, fritids- og kulturfaciliteter samt pleje og omsorg for de mennesker der har brug for det – uanset alder.Den kvalitet skal naturligvis tilgodese vores borgere. Den skal også øge bosætningen og sikre den arbejdskraft vores virksomheder efterspørger. Vi bliver ganske enkelt målt på, om vi kan levere en ordentlig kommunal service til vores borgere.I de seneste uger har der raset en debat i medierne om placeringen af en borger med Huntington Chorea på et plejehjem i Spjald. Der er ingen tvivl om, at plejehjemmet i Spjald leverer høj kvalitet til sine beboere. Spørgsmålet er, om tilbuddet er tilstrækkeligt til en yngre borger med en særdeles kompleks diagnose.Personligt mener jeg ikke yngre borgere med kritiske diagnoser, skal placeres på traditionelle plejehjem – mod deres egen vilje. Et plejehjem er jo ikke bare det sted, hvor borgeren skal behandles. Det er også et hjem. Det er det sted, hvor borgeren møder sin familie og pårørende. Derfor bad jeg Social- og Sundhedsudvalget om at revurdere sagen for 10 dage siden.Sagen blev behandlet i Social- og Sundhedsudvalget – og et stort flertal fastholdt den beslutning, som forvaltningen tidligere havde truffet i sagen. Det er utvivlsomt helt efter de kvalitetsstandarder vi har vedtaget i byråd og udvalg. Det er bare ikke godt nok!I kølvandet på denne beslutning i Social- og Sundhedsudvalget rumsterede flere byrådsmedlemmer med muligheden for at gribe ind i sagen. Niels Rasmussen bad om at få sagen behandlet i byrådet og Lennart Qvist udtrykte et ønske om at drøfte sagen i Venstres byrådsgruppe.Fredag lige før midnat dukkede der en pressemeddelelse op fra gruppeformanden i Venstre, Hans Østergaard – der kunne oplyse, at Venstres byrådsgruppe nu havde ændret kurs i sagen – og ønskede at tildele borgeren en plads på et bosted i Herning.Lørdag kunne man på landsdækkende TV se, at borgerens familie kunne fejre den seneste udvikling i sagen og alle kunne glæde sig over, at sagen endte lykkelig for den i øvrigt hårdt ramte familie.Jeg mener borgeren skal tilbydes en plads i et bofællesskab i Herning. Det har jeg ment hele tiden – og jeg glæder mig over, at det nu bliver politisk muligt.Og i forlængelse heraf, tillader jeg mig at konkludere, at Venstre nu vedgår, at der er brug for et generelt højere serviceniveau i sager af tilsvarende karakter.Denne borger havde hele befolkningens forståelige sympati. Hun har en vedholdende og resursestærk familie, der kan og vil tale hendes sag og hun havde en hel avisredaktion i ryggen, der kunne formidle hendes sag i medierne.Jeg tillader mig at gøre opmærksom på, at der sidder borgere ude bag hegn og hæk, der ikke magter denne opgave og som ikke nødvendigvis har resurserne til at skabe opmærksomhed om deres sag – og som også har krav på en ordentlig behandling.Jeg formoder, at Venstres byrådsgruppe nu er indstillet på, at serviceniveauet på dette område skal være bedre og at bevidstheden om vigtigheden af kvalitet i den kommunale service bliver større i fremtiden.Jeg mener Ringkøbing-Skjern Kommune leverer en ordentlig kvalitet på mange områder, men jeg tror også den kan blive bedre – og jeg synes ikke jeg har politisk erfaring for, at det altid er nemt at mobilisere forståelse for det synspunkt hos Venstre.Dertil kommer, at jeg finder det underligt, at en pressemeddelelse i en sen nattetime kan ændre en beslutning i et politisk udvalg. Jeg er helt enig i resultatet i denne sag, men er jeg også det næste gang ..?Derfor har jeg nu bedt borgmesteren om at indkalde gruppeformændene med henblik på at få draget omsorg for, at der bliver truffet en formel beslutning i den konkrete sag – og i øvrigt få drøftet de økonomiske og praktiske konsekvenser i sagen – i forhold til de borgere der måtte have tilsvarende behov.Alle borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune skal sikres en ordentlig behandling og alle borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune har krav på den samme hjælp, hvis de har behov for det.Og – nå ja – glædelig 1. maj. Nyd dagen og vejret og hinanden.- Søren Elbæk​

...
...
Socialdemokratiet Ringkøbing-Skjern