Den nye bestyrelse

Hej alle socialdemokrater. Nu er vi på den anden side af generalforsamlingen, så derfor vil vi gerne præsentere den ny bestyrelse. Ved generalforsamlingen havde bestyrelsen foreslået vedtægtsændringer, om at skære bestyrelsen i socialdemokratiet Ringkøbing Skjern ned fra 9 til 7, det blev vedtaget, så derfor er bestyrelsen nu på 7.  Bestyrelsen er Formand Per Kamp StefansenNæstformand Kaj EriksenKasser Jill LibnerBestyrelsesmedlemmmer: Tanja Rask Elbæk, Sally Højriis, Erik M Nielsen og sidst men ikke mindst Benjamin Kloster. Vi vil sige en stor tak til dem, der er trådt af, i har alle ydet en stor indsats, så tak for det. Vi i den nye bestyrelse siger tak til vores medlemmer for den tillid i har vist os ved valget.Vi er i fuld gang med at planlægge medlemsmøder, hvor social samværd og politisk debat vil være i focus.   Med Venlig Hilsen  Per Kamp Stefansen. 

Indbydelse til generalforsamling hos Socialdemokraterne Ringkøbing-Skjern Kommune​ 

Mandag den 26. februar 2018. 3F i Ringkøbing kl.19.00 med spisning fra kl.18.00.  Husk tilmelding til fælles spisning senest den 22. februar til Jill på tlf. 22295342. Dagsorden:1. Velkomst og valg af dirigent.2. Godkendelse af dagsorden.3. Valg af 3 stemmetællere.4. Formandens/bestyrelsens beretning v/Hans Pinderup.5. Politisk beretning fra folketinget v/Annette Lind6. Valg af folketingskandidat.7. Politisk beretning fra regionen v/John G. Christensen8. Politisk beretning fra byrådsgruppen v/Søren Elbæk9. Indkomne forslag.10. Regnskab.11. Budget med kontingent forslag12. Valg til bestyrelsen.   a. Valg af formand for 2 år. På valg er Hans Pinderup (ønsker genvalg).   b. Valg af 2 (4)bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er:        Kaj Milter Jensen (ønsker genvalg),        Pia Desire Jessen (ønsker genvalg),        Tanja Rask Elbæk (ønsker genvalg),        Lisbeth Poulsen (ønsker ikke genvalg)   c. Valg af 2 suppleanter.   d. Valg af 2 revisorer. På valg er Jens Aagaard Madsen og Klara Madsen        (ønsker genvalg).   e. Valg af 2 revisorsuppleanter. På valg er Karsten Sørensen og Knud       Hammer.13. Eventuelt. Indkomne forslag skal i skriftlig form være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen. 

Byrådsvalg 2017​

Så er det vigtige valg til det nye byråd færdig, og de efterfølgende konstitueringer faldt på plads efter lange og seje forhandlinger. Det har været et spændende forløb som endte ud i en konstituering med Venstre. Der er sagt mange hårde ord og til tider meget personlige angreb. Det er lidt ærgerligt at det skal gå hen og blive en personlig hetz mod de politikker vi selv har valgt. Det er ikke fordi jeg syntes at der ikke er lavet fodfejl i forløbet, men med så lange forhandlinger, så vil der en gang i mellem falde en finke af panden. Det ville have været det mest rigtige at fortælle de andre forhandlingspartner om det nye, før det kom ud i pressen. Det kan vi ikke lave om nu, og de kan godt se at det ikke var det rigtige, og beklager det, men sket er sket og nu kikker vi fremad. Jeg ved godt at det ikke var det ønske, vælgerne og vi havde, men vi fik ikke den fremgang vi håbede på. Det fik så den betydning at vi kunne samle et flertal med KD, SF og Fjordlisten. Der kørte forhandlingerne fast, og der kunne ikke opnås enighed om at pege på en borgmester blandt de forhandlende parter. Jeg har meget svært ved at se hvorfor KD stod så fast på at de skulle have borgmesterposten, og så kan de komme med deres personlige stemmetal, og så skulle de kikke på de andre kandidater på listen hvor nogle havde en personlig stemmetal under 100. Vi havde ca. 2000 vælger flere der pegede på os end på KD. Socialdemokraterne kæmpede hele vejen for det bedste for Ringkøbing-Skjern kommune, og det var ikke afgørende hvem der blev borgmester, men hvad der var bedst for kommunen. Som tingene stod i forhandlingerne med de øvrige partier hvor man ikke ville kunne opnå fælles fodslag, så kunne det ligeså godt have været KD som var gået til Venstre. Vore byrådspolitikker har landet en aftale med Venstre som giver os stor indflydelse, og vi kan af den vej give vælgerne den fornyelse vi lovede inden valget at vi ville. Set fra min stol har vi fået en rigtig god konstituering, og jeg håber for kommunen at de andre partier vil samarbejdet, og ikke sætter sig i hjørnet og spiller tøsefornærmet. Jeg ser frem til et bredt samarbejde de kommende 4 år med fremgang for kommunen.​

Efterlysning: Visionære politikere der tør tænke langsigtet​

Vi ser i øjeblikket en markant stigning i børn og unge med særlige behov og tilgangen til specialskoler, psykiatrien, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) er øget eksplosivt, ikke bare her i kommunen, men på landsplan. Udviklingen har stor politisk bevågenhed i Ringkøbing-Skjern, hvor vi lægger mange kræfter i at finde løsninger, blandt andet med et eftersyn af det specialiserede område. Vi skal altid have øje for, om kommunens tilbud er tidssvarende, det er klart, men vi symptombehandler. Hvis vi skal ændre statistikkerne på længere sigt, må vi sætte ind, før udfordringerne opstår. Det kan synes som om, det politiske flertal først interesserer sig for børn, når de starter i skole. Men de tilbud vi giver børn fra 0-6 år, er afgørende for, om de kan leve op til de forventninger, de møder i skolen, i det videre uddannelsessystem og i det samfund, de skal tage del i. Vi bør investere i 0-6 års området med flere voksne pr. barn og mere støtte til børn i udsatte positioner, fordi det giver børn en bedre og mere tryg start på livet. Men også fordi det er en god investering. Forskning viser nemlig, at jo tidligere i et barns liv, man sætter ind med pædagogiske tiltag, jo færre tiltag er der brug for, og jo større effekt har de. Det er egentlig ret enkelt. Men det kræver visionære og vedholdende kommunalpolitikere, som tør satse langsigtet.      LæserbrevTrine Ørskov, byrådsmedlem og byrådskandidat (S)

Bestyrelsesmøde hos Socialdemokraterne iRingkøbing-Skjern Kommune​

Referat af bestyrelsesmøde Mandag d. 06 . november 2017 kl. 19-21 på 3F lokaler Ringkøbing. Til stede:Kaj M.J., Lisbeth, Pia, Jill, Per og Kaj E.  DAGSORDEN: 1. Godkendelse af referat og dagsordenen.2. Siden sidst.3. Regnskab4. Opfølgning på kurserne. (Input fra Tanja).5. Web?6. Kommunevalg og regionsvalg 2017 (Måske nyt fra region og byråd?)7. Evt.  Ad 1: Referatet godkendt. Dagorden pkt. 4 udgår og genoptages efter valget. Ad 2: Kaj E oplyste, at kandidaterne var til møde Skolebyen i Skjern, hvor Mette Frederiksen og Søren Elbæk holdt tale for eleverne i UCRS Vest. Gode taler fra de to og interesse udvist af eleverne. Kandidaterne mødes nu til briefing/koordinering søndag eftermiddage op til valget. Lisbeth orienterede om, at brevstemmerne allerede er begyndt at komme, men hun mente, at der burde annonceres mere om, at det er nu, at der skal stemmes. Mindede om, at der skal meldes til til valgfesten i Rofi Hallen den 21/11-17 kl. 20:00. Kaj M.J. oplyste, at han nu er klar til at møde til bestyrelsesmøderne.  Pkt. 3: Jill orienterede om regnskabet. Udgiften til plakaterne var ikke reguleret med den rabat, som John G. havde fået, men er nu ok. Mathias Brede var rasende over, at plakaterne var i dårlig kvalitet fra Kailov, da de havde let ved at bøje og flappe. Kailov giver afslag i prisen og vil til næste gang skifte leverandør. Per har checket mange af de ophængte plakater og rettet så godt han kunne. Udgiften til postomdeling i centerbyerne af valgfolderne bliver afholdt af indtægterne fra Mobil Pay – 7,300,-kr. Udgiften til WEB har været drøftet. Der bliver brugt 6,200,-kr.  som engangsbeløb og derefter 2.000,-kr. i pr. år. Pkt. 5: Kaj M.J. kunne ikke se, at der var bestyrelsesreferater på vores WEB-side. Denne mangel blev drøftet. Enige om, at det fulde referat ikke kan lægges ud, da al indholdet ikke egnet sig til offentlig brug.  Kaj E. skriver et referat af referatet, til WEB udgivelse og sender dette til WEB-master. Pkt6: Per oplyste, at spidskandidaterne dyster onsdag og mandag i panel arrangeret af Dagbladet  ved Michael Sand. Per, Anton fra Venstre og én fra Fjordlisten hjælper til med det praktiske og sælger drikkevarer.  I øjeblikket, bliver der arrangeret mange gadeaktiviteter, hor der bliver snakket politik og delt roser og materiale ud til folk. Der er uddelere til folderne, men Finderup, Grønbjerg og Ølstrup mangler. Per roste vores unge DSU’er Benjamin for at være aktiv ved gadeaktiviteter og er ved at få tag i en flok unge. Per har fået bestilt et mødelokale til os i Rofi Hallen den 21/11-17, hvor vi kan være hele natten.   Pkt 7: Til næste møde bestiller Jill julemad til os. Vi drøftede, om vi fremadrettet kunne nøjes med færre bestyrelsesmøder – evt. hver anden måned. Vi drøftede, om det egentlig ikke var ved at være tiden, hvor vi skal til at være færre medlemmer af bestyrelsen. Spørgsmålene kunne tages op som punkter på næste bestyrelsesmøde.          / for ref. Kaj E.  

...
...

Budgetforhandlinger afsluttet​

Budgetforhandlinger afsluttet på Laugesens Have. Et enigt byråd står bag budgettet i Ringkøbing-Skjern Kommune. Lange, hårde forhandlinger – hvor der blev gået til stålet, men hvor vi bevarede den gode tone og respekten for hinanden. Sådan skal politik være. Vi er ikke valgt på fælles enighed, men vi har en forpligtelse til at blive det …!

Forliget indeholder mange gode ting. Det fører for vidt at kommentere på det hele. Jeg vil derfor kun trække et par ting frem:

Normering i dagplejen:

Højt niveau i forhold til de kommuner vi sammenligner os med. Ansættelse af yderligerer 8 dagplejere og dermed sænke presset på området. Dagplejetilbud er populært og et nødvendigt supplement til vores øvrige børnepasningstilbud.

Øget budgetramme på TMU området på kr. 10 millioner

Enhver der kører på veje og færdes på stier i vores kommune ved, at der er steder hvor vi trænger til renovering. Det har byrådet erkendt og afsætter nu en øget anlægsramme på 10 millioner, så vi kan indhente noget af det forsømte. TMU udmønter denne anlægsramme.

Almennyttige boliger i Videbæk

Der er afsat kr. 2,5 millioner i grundkapital til opførelse af 1. etape af et almennyttigt boligprojekt i Videbæk. Byrådet har således anerkendt det bosætningspotentiale der er i Videbæk. Jeg er meget tilfreds med, at der nu kan opføres attraktive almennyttige boliger i Videbæk med en attraktiv beliggenhed. På boligmarkedet er der stor efterspørgsel efter attraktive lejeboliger. Boligmarkedet viser, at flere og flere mennesker tilvælger lejebolig. Det tror jeg vi skal være meget bevidste om – også i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Misbrugsområdet

Nationale, valide undersøgelser viser, at der er ikke under 450 behandlingskrævende alkoholikere i Ringkøbing-Skjern Kommune. Samme undersøgelser dokumenterer, at en ubehandlet alkoholiker koster kommunen 80.000 kr. mere end en almindelig borger.Al erfaring viser, at døgnbehandling er et nødvendigt element i behandling af alkoholikere. Det skal jeg ikke uddybe ved denne lejlighed, men det er et faktum.I Ringkøbing-Skjern Kommune har kun 6 alkoholikere været i døgnbehandling i 2016.Samtidig har Ringkøbing-Skjern Kommune brugt ret mange resurser på ophold på herberg – uden behandling.Formålet med mit forslag er, at analysere misbrugsområdet grundigt med henblik på, at tilbyde flere behandlingskrævende borgere døgnbehandling. Den kommunale ambulante behandling kan simpelthen ikke stå alene i det samlede behandlingstilbud.Jeg vil være ærlig og sige, at denne sag har været en mærkesag for mig i hele denne byrådsperiode. Jeg har valgt at stille forslag til budgetkonferencen, fordi jeg mener det er vigtigt, at byrådet tager ejerskab over denne sag.Det glæder mig meget, at byrådet tilkendegiver dette ejerskab over sagen – og jeg har store forventninger til det kommende analysearbejde og de beslutninger der kan træffes i forlængelse af det.

Ramme til specialiserede botilbud på Social- og Sundhedsområdet

Som udgangspunkt glæder vi os over, at byrådet forsøger at tage ansvar i forlængelse af en sag om placering på et specialiseret botilbud.Jeg vil dog ikke undlade at udtrykke min bekymring for det der nu er besluttet, fordi jeg frygter at rammen er utilstrækkelig – og at det bliver uklart, hvem der kan komme i betragtning til et specialiseret botilbud.Stod det til os, havde vi vedtaget:1) Et større rammebeløb2) En nøjagtig beskrivelse af et højere serviceniveau, så borgerne kunne være sikre på hvem og hvad man havde ret tilDet må aldrig nogensinde blive sådan, at kun borgere med resursestærke familier kan opnå et ordentligt kommunalt servicetilbud. Vi troede egentlig Venstre ønskede et højere generelt serviceniveau. Det bliver jeg nu lidt i tvivl om.Dette her er resultatet af en politisk armlægning. Sådan er det i politik. Jeg håber det bedste i denne sag. Men jeg frygter det værste.

Vækstpuljen

Vi har hele tiden bakket op om vækstpuljen – og i virkeligheden mener jeg vi skal passe på med at evaluere for tidligt på effekterne af vækstpuljen. Enhver der arbejder med vækst ved, at i den verden gælder kun teorien om det meget lange seje træk. Jeg tror ikke nogen i byrådet havde forestillet sig, at vækstpuljen kunne blive et kvik-fix for vækst og udvikling i vores område.Nu har vi fået noget erfaring. En del af vækstmidlerne er blevet målrettet – og vi har så nu reduceret den åbne pulje. Det er lidt ærgerligt, men jeg erkender at vi skal have de økonomiske ender til at nå sammen – og her har det været nødvendigt at beskære vækstmiderne – for at finde penge til de kommunale kerneydelser.

Socialdemokratiet Ringkøbing-Skjern