Den nye bestyrelse

Hej alle socialdemokrater. Nu er vi på den anden side af generalforsamlingen, så derfor vil vi gerne præsentere den ny bestyrelse. Ved generalforsamlingen havde bestyrelsen foreslået vedtægtsændringer, om at skære bestyrelsen i socialdemokratiet Ringkøbing Skjern ned fra 9 til 7, det blev vedtaget, så derfor er bestyrelsen nu på 7.  Bestyrelsen er Formand Per Kamp StefansenNæstformand Kaj EriksenKasser Jill LibnerBestyrelsesmedlemmmer: Tanja Rask Elbæk, Sally Højriis, Erik M Nielsen og sidst men ikke mindst Benjamin Kloster. Vi vil sige en stor tak til dem, der er trådt af, i har alle ydet en stor indsats, så tak for det. Vi i den nye bestyrelse siger tak til vores medlemmer for den tillid i har vist os ved valget.Vi er i fuld gang med at planlægge medlemsmøder, hvor social samværd og politisk debat vil være i focus.   Med Venlig Hilsen  Per Kamp Stefansen. 

Indbydelse til generalforsamling hos Socialdemokraterne Ringkøbing-Skjern Kommune​ 

Mandag den 26. februar 2018. 3F i Ringkøbing kl.19.00 med spisning fra kl.18.00.  Husk tilmelding til fælles spisning senest den 22. februar til Jill på tlf. 22295342. Dagsorden:1. Velkomst og valg af dirigent.2. Godkendelse af dagsorden.3. Valg af 3 stemmetællere.4. Formandens/bestyrelsens beretning v/Hans Pinderup.5. Politisk beretning fra folketinget v/Annette Lind6. Valg af folketingskandidat.7. Politisk beretning fra regionen v/John G. Christensen8. Politisk beretning fra byrådsgruppen v/Søren Elbæk9. Indkomne forslag.10. Regnskab.11. Budget med kontingent forslag12. Valg til bestyrelsen.   a. Valg af formand for 2 år. På valg er Hans Pinderup (ønsker genvalg).   b. Valg af 2 (4)bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er:        Kaj Milter Jensen (ønsker genvalg),        Pia Desire Jessen (ønsker genvalg),        Tanja Rask Elbæk (ønsker genvalg),        Lisbeth Poulsen (ønsker ikke genvalg)   c. Valg af 2 suppleanter.   d. Valg af 2 revisorer. På valg er Jens Aagaard Madsen og Klara Madsen        (ønsker genvalg).   e. Valg af 2 revisorsuppleanter. På valg er Karsten Sørensen og Knud       Hammer.13. Eventuelt. Indkomne forslag skal i skriftlig form være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen. 

Byrådsvalg 2017​

Så er det vigtige valg til det nye byråd færdig, og de efterfølgende konstitueringer faldt på plads efter lange og seje forhandlinger. Det har været et spændende forløb som endte ud i en konstituering med Venstre. Der er sagt mange hårde ord og til tider meget personlige angreb. Det er lidt ærgerligt at det skal gå hen og blive en personlig hetz mod de politikker vi selv har valgt. Det er ikke fordi jeg syntes at der ikke er lavet fodfejl i forløbet, men med så lange forhandlinger, så vil der en gang i mellem falde en finke af panden. Det ville have været det mest rigtige at fortælle de andre forhandlingspartner om det nye, før det kom ud i pressen. Det kan vi ikke lave om nu, og de kan godt se at det ikke var det rigtige, og beklager det, men sket er sket og nu kikker vi fremad. Jeg ved godt at det ikke var det ønske, vælgerne og vi havde, men vi fik ikke den fremgang vi håbede på. Det fik så den betydning at vi kunne samle et flertal med KD, SF og Fjordlisten. Der kørte forhandlingerne fast, og der kunne ikke opnås enighed om at pege på en borgmester blandt de forhandlende parter. Jeg har meget svært ved at se hvorfor KD stod så fast på at de skulle have borgmesterposten, og så kan de komme med deres personlige stemmetal, og så skulle de kikke på de andre kandidater på listen hvor nogle havde en personlig stemmetal under 100. Vi havde ca. 2000 vælger flere der pegede på os end på KD. Socialdemokraterne kæmpede hele vejen for det bedste for Ringkøbing-Skjern kommune, og det var ikke afgørende hvem der blev borgmester, men hvad der var bedst for kommunen. Som tingene stod i forhandlingerne med de øvrige partier hvor man ikke ville kunne opnå fælles fodslag, så kunne det ligeså godt have været KD som var gået til Venstre. Vore byrådspolitikker har landet en aftale med Venstre som giver os stor indflydelse, og vi kan af den vej give vælgerne den fornyelse vi lovede inden valget at vi ville. Set fra min stol har vi fået en rigtig god konstituering, og jeg håber for kommunen at de andre partier vil samarbejdet, og ikke sætter sig i hjørnet og spiller tøsefornærmet. Jeg ser frem til et bredt samarbejde de kommende 4 år med fremgang for kommunen.​

Bestyrelsesmøde hos Socialdemokraterne iRingkøbing-Skjern Kommune​

Referat af bestyrelsesmøde Mandag d. 06 . november 2017 kl. 19-21 på 3F lokaler Ringkøbing. Til stede:Kaj M.J., Lisbeth, Pia, Jill, Per og Kaj E.  DAGSORDEN: 1. Godkendelse af referat og dagsordenen.2. Siden sidst.3. Regnskab4. Opfølgning på kurserne. (Input fra Tanja).5. Web?6. Kommunevalg og regionsvalg 2017 (Måske nyt fra region og byråd?)7. Evt.  Ad 1: Referatet godkendt. Dagorden pkt. 4 udgår og genoptages efter valget. Ad 2: Kaj E oplyste, at kandidaterne var til møde Skolebyen i Skjern, hvor Mette Frederiksen og Søren Elbæk holdt tale for eleverne i UCRS Vest. Gode taler fra de to og interesse udvist af eleverne. Kandidaterne mødes nu til briefing/koordinering søndag eftermiddage op til valget. Lisbeth orienterede om, at brevstemmerne allerede er begyndt at komme, men hun mente, at der burde annonceres mere om, at det er nu, at der skal stemmes. Mindede om, at der skal meldes til til valgfesten i Rofi Hallen den 21/11-17 kl. 20:00. Kaj M.J. oplyste, at han nu er klar til at møde til bestyrelsesmøderne.  Pkt. 3: Jill orienterede om regnskabet. Udgiften til plakaterne var ikke reguleret med den rabat, som John G. havde fået, men er nu ok. Mathias Brede var rasende over, at plakaterne var i dårlig kvalitet fra Kailov, da de havde let ved at bøje og flappe. Kailov giver afslag i prisen og vil til næste gang skifte leverandør. Per har checket mange af de ophængte plakater og rettet så godt han kunne. Udgiften til postomdeling i centerbyerne af valgfolderne bliver afholdt af indtægterne fra Mobil Pay – 7,300,-kr. Udgiften til WEB har været drøftet. Der bliver brugt 6,200,-kr.  som engangsbeløb og derefter 2.000,-kr. i pr. år. Pkt. 5: Kaj M.J. kunne ikke se, at der var bestyrelsesreferater på vores WEB-side. Denne mangel blev drøftet. Enige om, at det fulde referat ikke kan lægges ud, da al indholdet ikke egnet sig til offentlig brug.  Kaj E. skriver et referat af referatet, til WEB udgivelse og sender dette til WEB-master. Pkt6: Per oplyste, at spidskandidaterne dyster onsdag og mandag i panel arrangeret af Dagbladet  ved Michael Sand. Per, Anton fra Venstre og én fra Fjordlisten hjælper til med det praktiske og sælger drikkevarer.  I øjeblikket, bliver der arrangeret mange gadeaktiviteter, hor der bliver snakket politik og delt roser og materiale ud til folk. Der er uddelere til folderne, men Finderup, Grønbjerg og Ølstrup mangler. Per roste vores unge DSU’er Benjamin for at være aktiv ved gadeaktiviteter og er ved at få tag i en flok unge. Per har fået bestilt et mødelokale til os i Rofi Hallen den 21/11-17, hvor vi kan være hele natten.   Pkt 7: Til næste møde bestiller Jill julemad til os. Vi drøftede, om vi fremadrettet kunne nøjes med færre bestyrelsesmøder – evt. hver anden måned. Vi drøftede, om det egentlig ikke var ved at være tiden, hvor vi skal til at være færre medlemmer af bestyrelsen. Spørgsmålene kunne tages op som punkter på næste bestyrelsesmøde.          / for ref. Kaj E.  

Refarat fra generalforsamling 2017 ​

Socialdemokratiets Ringkøbing-Skjern kredsens generalforsamling 2017Vi holdt, d. 27. februar 2017, i 3F’ lokaler årets generalforsamling, og der var mange fremmødte. Det er altid rart med mange medlemmer til vore arrangementer, som vi startede allerede kl. 17. da vi havde mange pkt. på dagsordenen til aftens generalforsamling.Vi havde, allerede under spisningen, en god snak mellem alle, så der var god stemning hel fra start. Vi kom så til generalforsamlingen, og der ligger helt fast hvilke pkt. der skal være på generalforsamlingen, og det første pkt. er altid valg af dirigent, som efter valget så overtog styringen. Alle pkt. blev kørt efter rækkefølge, med beretning fra Formanden, Gruppeformanden i byrådsgruppen, Regionsmedlemmet, og Medlem af folketinget Anette Lind.De næste 3 pkt. hængte sammen, og det drejede sig om opstillings- og valgetiske regler, dispensation fra reglen om 1 års medlemskab og præsentation og valg af byrådskandidater. Der blev til opstillings- og valgetiske regler blevet besluttet at kandidatlisten lukkede d. 15. april dog med mulighed for at bestyrelsen kunne dispensere derfra. Der blev også under disse regler besluttet at gå i valgteknisk samarbejde med Radikale Venstre Der blev vedtaget at give dispensation for 1 års medlemskab, og så gik vi til præsentation og valg af kandidater.Søren Elbæk var allerede placeret, og de efterfølgende er nævnt i valgte rækkefølge: John G. Christensen.Linda Nielsen.Irene Lund Pedersen.Helle Stærk.Helge Albertsen.Rigo Bjerren Nielsen.Sally Højris.Jens Jensen. Kandidater som kommer efter generalforsamlingen kommer sidst på listen.Efter dette pkt. kom fremlæggelse af regnskab og budget.Disse blev godkendt uden kommentar. Der var ingen indkomne forslag og så var der valg til bestyrelsen tilbage.Det første var valg af kasser, og Jill Libner modtog genvalg. Til bestyrelsen var der 3 medlemmer på valg: Tonny Kristiansen (ønskede ikke genvalg)Vagn Korshøj. (ønskede ikke genvalg)Erik M. Nielsen. Modtog genvalg. Nye valgt til bestyrelsen er:Kaj Eriksen ogPer Steffansen. Irene Lund Pedersen ønskede at trække sig fra bestyrelsen, og det betyder at 1. suppleant træder ind i bestyrelsen fra generalforsamlingen. Til suppleant blev valgt Tonny Faurbye. (Træder ind i bestyrelsen med det samme).Kaj Milter Der var genvalg til begge revisorer, og revisorsuppleanter blev valgt: Knud Hammer og Karsten Sørensen. Under evt. sagde formanden tak til de 3. bestyrelsesmedlemmer, som ønskede at stoppe, for det store arbejde de har lagt i kredsens arbejde. Samtidig blev der udtrykt en tak for deres kandidatur og god valgkamp. Vi går et år i møde med et stort arbejde for kandidater og alle som har lyst. Der blev gjort lidt reklame for de åbne gruppemøder som afholdes kl. 19. mandagen før byrådsmøderne, og alle er velkommen, man skal bare meddele formanden meddele at man kommer, senest søndagen før.​

...
...

Refarat fra generalforsamling 2017 ​

Socialdemokratiets Ringkøbing-Skjern kredsens generalforsamling 2017

Vi holdt, d. 27. februar 2017, i 3F’ lokaler årets generalforsamling, og der var mange fremmødte.

 

Det er altid rart med mange medlemmer til vore arrangementer, som vi startede allerede kl. 17. da vi havde mange pkt. på dagsordenen til aftens generalforsamling.

Vi havde, allerede under spisningen, en god snak mellem alle, så der var god stemning hel fra start.

 

Vi kom så til generalforsamlingen, og der ligger helt fast hvilke pkt. der skal være på generalforsamlingen, og det første pkt. er altid valg af dirigent, som efter valget så overtog styringen.

 

Alle pkt. blev kørt efter rækkefølge, med beretning fra Formanden, Gruppeformanden i byrådsgruppen, Regionsmedlemmet, og Medlem af folketinget Anette Lind.

De næste 3 pkt. hængte sammen, og det drejede sig om opstillings- og valgetiske regler, dispensation fra reglen om 1 års medlemskab og præsentation og valg af byrådskandidater.

 

Der blev til opstillings- og valgetiske regler blevet besluttet at kandidatlisten lukkede d. 15. april dog med mulighed for at bestyrelsen kunne dispensere derfra. Der blev også under disse regler besluttet at gå i valgteknisk samarbejde med Radikale Venstre Der blev vedtaget at give dispensation for 1 års medlemskab, og så gik vi til præsentation og valg af kandidater.

Søren Elbæk var allerede placeret, og de efterfølgende er nævnt i valgte rækkefølge:

 

 • John G. Christensen.
 • Linda Nielsen.
 • Irene Lund Pedersen.
 • Helle Stærk.
 • Helge Albertsen.
 • Rigo Bjerren Nielsen.
 • Sally Højris.
 • Jens Jensen.

 

Kandidater som kommer efter generalforsamlingen kommer sidst på listen.

Efter dette pkt. kom fremlæggelse af regnskab og budget.

Disse blev godkendt uden kommentar.

 

Der var ingen indkomne forslag og så var der valg til bestyrelsen tilbage.

Det første var valg af kasser, og Jill Libner modtog genvalg.

 

Til bestyrelsen var der 3 medlemmer på valg:

 

 • Tonny Kristiansen (ønskede ikke genvalg)
 • Vagn Korshøj. (ønskede ikke genvalg)
 • Erik M. Nielsen. Modtog genvalg. Nye valgt til bestyrelsen er:
 • Kaj Eriksen og
 • Per Steffansen.

 

Irene Lund Pedersen ønskede at trække sig fra bestyrelsen, og det betyder at 1. suppleant træder ind i bestyrelsen fra generalforsamlingen.

 

Til suppleant blev valgt

 

 • Tonny Faurbye. (Træder ind i bestyrelsen med det samme).
 • Kaj Milter

 

Der var genvalg til begge revisorer, og revisorsuppleanter blev valgt: Knud Hammer og Karsten Sørensen.

 

Under evt. sagde formanden tak til de 3. bestyrelsesmedlemmer, som ønskede at stoppe, for det store arbejde de har lagt i kredsens arbejde. Samtidig blev der udtrykt en tak for deres kandidatur og god valgkamp. Vi går et år i møde med et stort arbejde for kandidater og alle som har lyst.

 

Der blev gjort lidt reklame for de åbne gruppemøder som afholdes kl. 19. mandagen før byrådsmøderne, og alle er velkommen, man skal bare meddele formanden meddele at man kommer, senest søndagen før.

Socialdemokratiet Ringkøbing-Skjern