Den nye bestyrelse

Hej alle socialdemokrater. Nu er vi på den anden side af generalforsamlingen, så derfor vil vi gerne præsentere den ny bestyrelse. Ved generalforsamlingen havde bestyrelsen foreslået vedtægtsændringer, om at skære bestyrelsen i socialdemokratiet Ringkøbing Skjern ned fra 9 til 7, det blev vedtaget, så derfor er bestyrelsen nu på 7.  Bestyrelsen er Formand Per Kamp StefansenNæstformand Kaj EriksenKasser Jill LibnerBestyrelsesmedlemmmer: Tanja Rask Elbæk, Sally Højriis, Erik M Nielsen og sidst men ikke mindst Benjamin Kloster. Vi vil sige en stor tak til dem, der er trådt af, i har alle ydet en stor indsats, så tak for det. Vi i den nye bestyrelse siger tak til vores medlemmer for den tillid i har vist os ved valget.Vi er i fuld gang med at planlægge medlemsmøder, hvor social samværd og politisk debat vil være i focus.   Med Venlig Hilsen  Per Kamp Stefansen. 

Indbydelse til generalforsamling hos Socialdemokraterne Ringkøbing-Skjern Kommune​ 

Mandag den 26. februar 2018. 3F i Ringkøbing kl.19.00 med spisning fra kl.18.00.  Husk tilmelding til fælles spisning senest den 22. februar til Jill på tlf. 22295342. Dagsorden:1. Velkomst og valg af dirigent.2. Godkendelse af dagsorden.3. Valg af 3 stemmetællere.4. Formandens/bestyrelsens beretning v/Hans Pinderup.5. Politisk beretning fra folketinget v/Annette Lind6. Valg af folketingskandidat.7. Politisk beretning fra regionen v/John G. Christensen8. Politisk beretning fra byrådsgruppen v/Søren Elbæk9. Indkomne forslag.10. Regnskab.11. Budget med kontingent forslag12. Valg til bestyrelsen.   a. Valg af formand for 2 år. På valg er Hans Pinderup (ønsker genvalg).   b. Valg af 2 (4)bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er:        Kaj Milter Jensen (ønsker genvalg),        Pia Desire Jessen (ønsker genvalg),        Tanja Rask Elbæk (ønsker genvalg),        Lisbeth Poulsen (ønsker ikke genvalg)   c. Valg af 2 suppleanter.   d. Valg af 2 revisorer. På valg er Jens Aagaard Madsen og Klara Madsen        (ønsker genvalg).   e. Valg af 2 revisorsuppleanter. På valg er Karsten Sørensen og Knud       Hammer.13. Eventuelt. Indkomne forslag skal i skriftlig form være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen. 

Byrådsvalg 2017​

Så er det vigtige valg til det nye byråd færdig, og de efterfølgende konstitueringer faldt på plads efter lange og seje forhandlinger. Det har været et spændende forløb som endte ud i en konstituering med Venstre. Der er sagt mange hårde ord og til tider meget personlige angreb. Det er lidt ærgerligt at det skal gå hen og blive en personlig hetz mod de politikker vi selv har valgt. Det er ikke fordi jeg syntes at der ikke er lavet fodfejl i forløbet, men med så lange forhandlinger, så vil der en gang i mellem falde en finke af panden. Det ville have været det mest rigtige at fortælle de andre forhandlingspartner om det nye, før det kom ud i pressen. Det kan vi ikke lave om nu, og de kan godt se at det ikke var det rigtige, og beklager det, men sket er sket og nu kikker vi fremad. Jeg ved godt at det ikke var det ønske, vælgerne og vi havde, men vi fik ikke den fremgang vi håbede på. Det fik så den betydning at vi kunne samle et flertal med KD, SF og Fjordlisten. Der kørte forhandlingerne fast, og der kunne ikke opnås enighed om at pege på en borgmester blandt de forhandlende parter. Jeg har meget svært ved at se hvorfor KD stod så fast på at de skulle have borgmesterposten, og så kan de komme med deres personlige stemmetal, og så skulle de kikke på de andre kandidater på listen hvor nogle havde en personlig stemmetal under 100. Vi havde ca. 2000 vælger flere der pegede på os end på KD. Socialdemokraterne kæmpede hele vejen for det bedste for Ringkøbing-Skjern kommune, og det var ikke afgørende hvem der blev borgmester, men hvad der var bedst for kommunen. Som tingene stod i forhandlingerne med de øvrige partier hvor man ikke ville kunne opnå fælles fodslag, så kunne det ligeså godt have været KD som var gået til Venstre. Vore byrådspolitikker har landet en aftale med Venstre som giver os stor indflydelse, og vi kan af den vej give vælgerne den fornyelse vi lovede inden valget at vi ville. Set fra min stol har vi fået en rigtig god konstituering, og jeg håber for kommunen at de andre partier vil samarbejdet, og ikke sætter sig i hjørnet og spiller tøsefornærmet. Jeg ser frem til et bredt samarbejde de kommende 4 år med fremgang for kommunen.​

Efterlysning: Visionære politikere der tør tænke langsigtet​

Vi ser i øjeblikket en markant stigning i børn og unge med særlige behov og tilgangen til specialskoler, psykiatrien, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) er øget eksplosivt, ikke bare her i kommunen, men på landsplan. Udviklingen har stor politisk bevågenhed i Ringkøbing-Skjern, hvor vi lægger mange kræfter i at finde løsninger, blandt andet med et eftersyn af det specialiserede område. Vi skal altid have øje for, om kommunens tilbud er tidssvarende, det er klart, men vi symptombehandler. Hvis vi skal ændre statistikkerne på længere sigt, må vi sætte ind, før udfordringerne opstår. Det kan synes som om, det politiske flertal først interesserer sig for børn, når de starter i skole. Men de tilbud vi giver børn fra 0-6 år, er afgørende for, om de kan leve op til de forventninger, de møder i skolen, i det videre uddannelsessystem og i det samfund, de skal tage del i. Vi bør investere i 0-6 års området med flere voksne pr. barn og mere støtte til børn i udsatte positioner, fordi det giver børn en bedre og mere tryg start på livet. Men også fordi det er en god investering. Forskning viser nemlig, at jo tidligere i et barns liv, man sætter ind med pædagogiske tiltag, jo færre tiltag er der brug for, og jo større effekt har de. Det er egentlig ret enkelt. Men det kræver visionære og vedholdende kommunalpolitikere, som tør satse langsigtet.      LæserbrevTrine Ørskov, byrådsmedlem og byrådskandidat (S)

Bestyrelsesmøde hos Socialdemokraterne iRingkøbing-Skjern Kommune​

Referat af bestyrelsesmøde Mandag d. 06 . november 2017 kl. 19-21 på 3F lokaler Ringkøbing. Til stede:Kaj M.J., Lisbeth, Pia, Jill, Per og Kaj E.  DAGSORDEN: 1. Godkendelse af referat og dagsordenen.2. Siden sidst.3. Regnskab4. Opfølgning på kurserne. (Input fra Tanja).5. Web?6. Kommunevalg og regionsvalg 2017 (Måske nyt fra region og byråd?)7. Evt.  Ad 1: Referatet godkendt. Dagorden pkt. 4 udgår og genoptages efter valget. Ad 2: Kaj E oplyste, at kandidaterne var til møde Skolebyen i Skjern, hvor Mette Frederiksen og Søren Elbæk holdt tale for eleverne i UCRS Vest. Gode taler fra de to og interesse udvist af eleverne. Kandidaterne mødes nu til briefing/koordinering søndag eftermiddage op til valget. Lisbeth orienterede om, at brevstemmerne allerede er begyndt at komme, men hun mente, at der burde annonceres mere om, at det er nu, at der skal stemmes. Mindede om, at der skal meldes til til valgfesten i Rofi Hallen den 21/11-17 kl. 20:00. Kaj M.J. oplyste, at han nu er klar til at møde til bestyrelsesmøderne.  Pkt. 3: Jill orienterede om regnskabet. Udgiften til plakaterne var ikke reguleret med den rabat, som John G. havde fået, men er nu ok. Mathias Brede var rasende over, at plakaterne var i dårlig kvalitet fra Kailov, da de havde let ved at bøje og flappe. Kailov giver afslag i prisen og vil til næste gang skifte leverandør. Per har checket mange af de ophængte plakater og rettet så godt han kunne. Udgiften til postomdeling i centerbyerne af valgfolderne bliver afholdt af indtægterne fra Mobil Pay – 7,300,-kr. Udgiften til WEB har været drøftet. Der bliver brugt 6,200,-kr.  som engangsbeløb og derefter 2.000,-kr. i pr. år. Pkt. 5: Kaj M.J. kunne ikke se, at der var bestyrelsesreferater på vores WEB-side. Denne mangel blev drøftet. Enige om, at det fulde referat ikke kan lægges ud, da al indholdet ikke egnet sig til offentlig brug.  Kaj E. skriver et referat af referatet, til WEB udgivelse og sender dette til WEB-master. Pkt6: Per oplyste, at spidskandidaterne dyster onsdag og mandag i panel arrangeret af Dagbladet  ved Michael Sand. Per, Anton fra Venstre og én fra Fjordlisten hjælper til med det praktiske og sælger drikkevarer.  I øjeblikket, bliver der arrangeret mange gadeaktiviteter, hor der bliver snakket politik og delt roser og materiale ud til folk. Der er uddelere til folderne, men Finderup, Grønbjerg og Ølstrup mangler. Per roste vores unge DSU’er Benjamin for at være aktiv ved gadeaktiviteter og er ved at få tag i en flok unge. Per har fået bestilt et mødelokale til os i Rofi Hallen den 21/11-17, hvor vi kan være hele natten.   Pkt 7: Til næste møde bestiller Jill julemad til os. Vi drøftede, om vi fremadrettet kunne nøjes med færre bestyrelsesmøder – evt. hver anden måned. Vi drøftede, om det egentlig ikke var ved at være tiden, hvor vi skal til at være færre medlemmer af bestyrelsen. Spørgsmålene kunne tages op som punkter på næste bestyrelsesmøde.          / for ref. Kaj E.  

...
...

Lad os nu fortælle de historier, vi selv vil høre 

Af Trine Ørskov, byrådsmedlem og byrådskandidat (A)

 

 

Der er så dejligt her i Naturens Rige, og så er her plads, plads, plads. Til dem der gerne vil blive lidt længere, dem med børn og mange “arbejdskræfter”. Derfor bruger vi skattekroner på at markedsføre kommunen for at øge bosætningen. Unge eksilvestjyder feteres, skonnerten Maja sejles til Folkemøde, og brandingfilm skal efterlade et indtryk af en kommune med plads og mentalt overskud i rigelige mængder. Og det er meget godt alt sammen. Lige indtil vi glemmer at tro på det selv.

 

For med et enkelt pennestrøg i dagens avis kan en dårlig sag kvæle ethvert forsøg på at gøre sig lækker for omverdenen. Jeg vil vove den påstand, at der ikke skal mere end en fibersag til at udligne den brandingværdi, det er lykkedes at skabe med førnævnte tiltag. Læg så en Hellesag, en mailsag, en Jeppesag, en møllesag, en sygedagpengesag og en ældresag oven i ligningen, så har vi en underskudsforretning.

 

Sagerne klistrer tilsyneladende til kommunen. Hvorfor? Fordi flere politikere er mere optaget af at skaffe billige point end at føre langsigtet politik. Det er ikke alene uskønt. Det bevirker også, at vi selv skaber dårlig omtale, der bliver synonymt med Naturens Rige. Over for de borgere, vi så gerne vil tiltrække, fremstår vi som det ægtepar, ingen har lyst til at besøge, fordi de skændes fra man træder ind ad døren, til man har fundet en undskyldning for at gå igen.

 

Dertil kommer det uhensigtsmæssige i, at politikere i flere af denne type sager agerer sagsbehandlere, for vi har ikke de nødvendige forudsætninger. Vi er lægfolk, som er dybt afhængige af forvaltningens faglighed for at kunne træffe velbegrundede beslutninger. Når vi sagsbehandler, vinder de resursestærke borgere, der råber højt, mens taberne bliver dem, der ikke har overskud til at markere sig.

 

Der blæser nye vinde i det politiske landskab. Det er mit håb, at næste byrådsperiode bliver præget af respektfuld dialog politikere, forvaltning og borgere imellem. Vi har vel alle det samme mål; at skabe fortsat udvikling af Naturens Rige.  

Socialdemokratiet Ringkøbing-Skjern