Den nye bestyrelse

Hej alle socialdemokrater. Nu er vi på den anden side af generalforsamlingen, så derfor vil vi gerne præsentere den ny bestyrelse. Ved generalforsamlingen havde bestyrelsen foreslået vedtægtsændringer, om at skære bestyrelsen i socialdemokratiet Ringkøbing Skjern ned fra 9 til 7, det blev vedtaget, så derfor er bestyrelsen nu på 7.  Bestyrelsen er Formand Per Kamp StefansenNæstformand Kaj EriksenKasser Jill LibnerBestyrelsesmedlemmmer: Tanja Rask Elbæk, Sally Højriis, Erik M Nielsen og sidst men ikke mindst Benjamin Kloster. Vi vil sige en stor tak til dem, der er trådt af, i har alle ydet en stor indsats, så tak for det. Vi i den nye bestyrelse siger tak til vores medlemmer for den tillid i har vist os ved valget.Vi er i fuld gang med at planlægge medlemsmøder, hvor social samværd og politisk debat vil være i focus.   Med Venlig Hilsen  Per Kamp Stefansen. 

Indbydelse til generalforsamling hos Socialdemokraterne Ringkøbing-Skjern Kommune​ 

Mandag den 26. februar 2018. 3F i Ringkøbing kl.19.00 med spisning fra kl.18.00.  Husk tilmelding til fælles spisning senest den 22. februar til Jill på tlf. 22295342. Dagsorden:1. Velkomst og valg af dirigent.2. Godkendelse af dagsorden.3. Valg af 3 stemmetællere.4. Formandens/bestyrelsens beretning v/Hans Pinderup.5. Politisk beretning fra folketinget v/Annette Lind6. Valg af folketingskandidat.7. Politisk beretning fra regionen v/John G. Christensen8. Politisk beretning fra byrådsgruppen v/Søren Elbæk9. Indkomne forslag.10. Regnskab.11. Budget med kontingent forslag12. Valg til bestyrelsen.   a. Valg af formand for 2 år. På valg er Hans Pinderup (ønsker genvalg).   b. Valg af 2 (4)bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er:        Kaj Milter Jensen (ønsker genvalg),        Pia Desire Jessen (ønsker genvalg),        Tanja Rask Elbæk (ønsker genvalg),        Lisbeth Poulsen (ønsker ikke genvalg)   c. Valg af 2 suppleanter.   d. Valg af 2 revisorer. På valg er Jens Aagaard Madsen og Klara Madsen        (ønsker genvalg).   e. Valg af 2 revisorsuppleanter. På valg er Karsten Sørensen og Knud       Hammer.13. Eventuelt. Indkomne forslag skal i skriftlig form være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen. 

Byrådsvalg 2017​

Så er det vigtige valg til det nye byråd færdig, og de efterfølgende konstitueringer faldt på plads efter lange og seje forhandlinger. Det har været et spændende forløb som endte ud i en konstituering med Venstre. Der er sagt mange hårde ord og til tider meget personlige angreb. Det er lidt ærgerligt at det skal gå hen og blive en personlig hetz mod de politikker vi selv har valgt. Det er ikke fordi jeg syntes at der ikke er lavet fodfejl i forløbet, men med så lange forhandlinger, så vil der en gang i mellem falde en finke af panden. Det ville have været det mest rigtige at fortælle de andre forhandlingspartner om det nye, før det kom ud i pressen. Det kan vi ikke lave om nu, og de kan godt se at det ikke var det rigtige, og beklager det, men sket er sket og nu kikker vi fremad. Jeg ved godt at det ikke var det ønske, vælgerne og vi havde, men vi fik ikke den fremgang vi håbede på. Det fik så den betydning at vi kunne samle et flertal med KD, SF og Fjordlisten. Der kørte forhandlingerne fast, og der kunne ikke opnås enighed om at pege på en borgmester blandt de forhandlende parter. Jeg har meget svært ved at se hvorfor KD stod så fast på at de skulle have borgmesterposten, og så kan de komme med deres personlige stemmetal, og så skulle de kikke på de andre kandidater på listen hvor nogle havde en personlig stemmetal under 100. Vi havde ca. 2000 vælger flere der pegede på os end på KD. Socialdemokraterne kæmpede hele vejen for det bedste for Ringkøbing-Skjern kommune, og det var ikke afgørende hvem der blev borgmester, men hvad der var bedst for kommunen. Som tingene stod i forhandlingerne med de øvrige partier hvor man ikke ville kunne opnå fælles fodslag, så kunne det ligeså godt have været KD som var gået til Venstre. Vore byrådspolitikker har landet en aftale med Venstre som giver os stor indflydelse, og vi kan af den vej give vælgerne den fornyelse vi lovede inden valget at vi ville. Set fra min stol har vi fået en rigtig god konstituering, og jeg håber for kommunen at de andre partier vil samarbejdet, og ikke sætter sig i hjørnet og spiller tøsefornærmet. Jeg ser frem til et bredt samarbejde de kommende 4 år med fremgang for kommunen.​

Efterlysning: Visionære politikere der tør tænke langsigtet​

Vi ser i øjeblikket en markant stigning i børn og unge med særlige behov og tilgangen til specialskoler, psykiatrien, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) er øget eksplosivt, ikke bare her i kommunen, men på landsplan. Udviklingen har stor politisk bevågenhed i Ringkøbing-Skjern, hvor vi lægger mange kræfter i at finde løsninger, blandt andet med et eftersyn af det specialiserede område. Vi skal altid have øje for, om kommunens tilbud er tidssvarende, det er klart, men vi symptombehandler. Hvis vi skal ændre statistikkerne på længere sigt, må vi sætte ind, før udfordringerne opstår. Det kan synes som om, det politiske flertal først interesserer sig for børn, når de starter i skole. Men de tilbud vi giver børn fra 0-6 år, er afgørende for, om de kan leve op til de forventninger, de møder i skolen, i det videre uddannelsessystem og i det samfund, de skal tage del i. Vi bør investere i 0-6 års området med flere voksne pr. barn og mere støtte til børn i udsatte positioner, fordi det giver børn en bedre og mere tryg start på livet. Men også fordi det er en god investering. Forskning viser nemlig, at jo tidligere i et barns liv, man sætter ind med pædagogiske tiltag, jo færre tiltag er der brug for, og jo større effekt har de. Det er egentlig ret enkelt. Men det kræver visionære og vedholdende kommunalpolitikere, som tør satse langsigtet.      LæserbrevTrine Ørskov, byrådsmedlem og byrådskandidat (S)

Bestyrelsesmøde hos Socialdemokraterne iRingkøbing-Skjern Kommune​

Referat af bestyrelsesmøde Mandag d. 06 . november 2017 kl. 19-21 på 3F lokaler Ringkøbing. Til stede:Kaj M.J., Lisbeth, Pia, Jill, Per og Kaj E.  DAGSORDEN: 1. Godkendelse af referat og dagsordenen.2. Siden sidst.3. Regnskab4. Opfølgning på kurserne. (Input fra Tanja).5. Web?6. Kommunevalg og regionsvalg 2017 (Måske nyt fra region og byråd?)7. Evt.  Ad 1: Referatet godkendt. Dagorden pkt. 4 udgår og genoptages efter valget. Ad 2: Kaj E oplyste, at kandidaterne var til møde Skolebyen i Skjern, hvor Mette Frederiksen og Søren Elbæk holdt tale for eleverne i UCRS Vest. Gode taler fra de to og interesse udvist af eleverne. Kandidaterne mødes nu til briefing/koordinering søndag eftermiddage op til valget. Lisbeth orienterede om, at brevstemmerne allerede er begyndt at komme, men hun mente, at der burde annonceres mere om, at det er nu, at der skal stemmes. Mindede om, at der skal meldes til til valgfesten i Rofi Hallen den 21/11-17 kl. 20:00. Kaj M.J. oplyste, at han nu er klar til at møde til bestyrelsesmøderne.  Pkt. 3: Jill orienterede om regnskabet. Udgiften til plakaterne var ikke reguleret med den rabat, som John G. havde fået, men er nu ok. Mathias Brede var rasende over, at plakaterne var i dårlig kvalitet fra Kailov, da de havde let ved at bøje og flappe. Kailov giver afslag i prisen og vil til næste gang skifte leverandør. Per har checket mange af de ophængte plakater og rettet så godt han kunne. Udgiften til postomdeling i centerbyerne af valgfolderne bliver afholdt af indtægterne fra Mobil Pay – 7,300,-kr. Udgiften til WEB har været drøftet. Der bliver brugt 6,200,-kr.  som engangsbeløb og derefter 2.000,-kr. i pr. år. Pkt. 5: Kaj M.J. kunne ikke se, at der var bestyrelsesreferater på vores WEB-side. Denne mangel blev drøftet. Enige om, at det fulde referat ikke kan lægges ud, da al indholdet ikke egnet sig til offentlig brug.  Kaj E. skriver et referat af referatet, til WEB udgivelse og sender dette til WEB-master. Pkt6: Per oplyste, at spidskandidaterne dyster onsdag og mandag i panel arrangeret af Dagbladet  ved Michael Sand. Per, Anton fra Venstre og én fra Fjordlisten hjælper til med det praktiske og sælger drikkevarer.  I øjeblikket, bliver der arrangeret mange gadeaktiviteter, hor der bliver snakket politik og delt roser og materiale ud til folk. Der er uddelere til folderne, men Finderup, Grønbjerg og Ølstrup mangler. Per roste vores unge DSU’er Benjamin for at være aktiv ved gadeaktiviteter og er ved at få tag i en flok unge. Per har fået bestilt et mødelokale til os i Rofi Hallen den 21/11-17, hvor vi kan være hele natten.   Pkt 7: Til næste møde bestiller Jill julemad til os. Vi drøftede, om vi fremadrettet kunne nøjes med færre bestyrelsesmøder – evt. hver anden måned. Vi drøftede, om det egentlig ikke var ved at være tiden, hvor vi skal til at være færre medlemmer af bestyrelsen. Spørgsmålene kunne tages op som punkter på næste bestyrelsesmøde.          / for ref. Kaj E.  

...
...

1. maj indlæg af borgmesterkandidat Søren Elbæk​

Her er en lille alternativ 1. maj tale om kommunal service i een af Danmarks største arbejderkommuner ….

Det er 1. maj. Solen skinner og bøgen er sprunget ud. 1. maj er arbejderbevægelsens internationale kampdag. Man kan diskutere kampens omfang, men lad os så sige markering.

Der er ikke nogen udbredt historisk tradition for at markere 1. maj i Vestjylland. Markeringen har været et storbyfænomen og markeringen i Vestjylland har været mere symbolsk. Det samme har været tilfældet i Ringkøbing-Skjern Kommune – selv om jeg personligt havde stor glæde af at være medarrangør af 1. maj i mange år på Laugesens Have.

Når 1. maj historisk ikke har fyldt mere i vores kommune, hænger det sikkert sammen med, at vi – i vores selvforståelse – ikke har været nogen stor arbejderkommune.

Det er bare ikke rigtigt. Ringkøbing-Skjern Kommune er blandt landets største arbejderkommuner, målt i antallet af faglærte og ufaglærte mellem 18-60 år med almindelige job.

I det forhold er der vendt fuldstændig om på Danmark på bare 30 år. Dengang lå de største danske arbejderkommuner i hovedstadsområdet.

I Midt- og Vestjylland findes i dag den største koncentration af industriarbejdspladser i landet. Det er sådan set her i vores område, at der bliver tjent penge til forretningen Danmark. I øvrigt er det også et af de eneste steder i landet, hvor de samme industrivirksomheder kan præsentere vækst. Det går faktisk ret godt – og antallet af industriarbejdspladser stiger således – heldigvis!

Det betyder også, at befolkningen i denne del af landet – og i Ringkøbing-Skjern Kommune er optaget af andre ting i dag, end de var for 30 år siden. Borgerne i vores kommune består typisk af ganske almindelige familier, der passer deres arbejde hver dag – og som er optaget af, at kommunen leverer kvalitet i forhold til pasning af små og større børn, undervisningen i Folkeskolen, fritids- og kulturfaciliteter samt pleje og omsorg for de mennesker der har brug for det – uanset alder.

Den kvalitet skal naturligvis tilgodese vores borgere. Den skal også øge bosætningen og sikre den arbejdskraft vores virksomheder efterspørger. Vi bliver ganske enkelt målt på, om vi kan levere en ordentlig kommunal service til vores borgere.

I de seneste uger har der raset en debat i medierne om placeringen af en borger med Huntington Chorea på et plejehjem i Spjald. Der er ingen tvivl om, at plejehjemmet i Spjald leverer høj kvalitet til sine beboere. Spørgsmålet er, om tilbuddet er tilstrækkeligt til en yngre borger med en særdeles kompleks diagnose.

Personligt mener jeg ikke yngre borgere med kritiske diagnoser, skal placeres på traditionelle plejehjem – mod deres egen vilje. Et plejehjem er jo ikke bare det sted, hvor borgeren skal behandles. Det er også et hjem. Det er det sted, hvor borgeren møder sin familie og pårørende. Derfor bad jeg Social- og Sundhedsudvalget om at revurdere sagen for 10 dage siden.

Sagen blev behandlet i Social- og Sundhedsudvalget – og et stort flertal fastholdt den beslutning, som forvaltningen tidligere havde truffet i sagen. Det er utvivlsomt helt efter de kvalitetsstandarder vi har vedtaget i byråd og udvalg. Det er bare ikke godt nok!

I kølvandet på denne beslutning i Social- og Sundhedsudvalget rumsterede flere byrådsmedlemmer med muligheden for at gribe ind i sagen. Niels Rasmussen bad om at få sagen behandlet i byrådet og Lennart Qvist udtrykte et ønske om at drøfte sagen i Venstres byrådsgruppe.

Fredag lige før midnat dukkede der en pressemeddelelse op fra gruppeformanden i Venstre, Hans Østergaard – der kunne oplyse, at Venstres byrådsgruppe nu havde ændret kurs i sagen – og ønskede at tildele borgeren en plads på et bosted i Herning.

Lørdag kunne man på landsdækkende TV se, at borgerens familie kunne fejre den seneste udvikling i sagen og alle kunne glæde sig over, at sagen endte lykkelig for den i øvrigt hårdt ramte familie.

Jeg mener borgeren skal tilbydes en plads i et bofællesskab i Herning. Det har jeg ment hele tiden – og jeg glæder mig over, at det nu bliver politisk muligt.Og i forlængelse heraf, tillader jeg mig at konkludere, at Venstre nu vedgår, at der er brug for et generelt højere serviceniveau i sager af tilsvarende karakter.

Denne borger havde hele befolkningens forståelige sympati. Hun har en vedholdende og resursestærk familie, der kan og vil tale hendes sag og hun havde en hel avisredaktion i ryggen, der kunne formidle hendes sag i medierne.

Jeg tillader mig at gøre opmærksom på, at der sidder borgere ude bag hegn og hæk, der ikke magter denne opgave og som ikke nødvendigvis har resurserne til at skabe opmærksomhed om deres sag – og som også har krav på en ordentlig behandling.

Jeg formoder, at Venstres byrådsgruppe nu er indstillet på, at serviceniveauet på dette område skal være bedre og at bevidstheden om vigtigheden af kvalitet i den kommunale service bliver større i fremtiden.

Jeg mener Ringkøbing-Skjern Kommune leverer en ordentlig kvalitet på mange områder, men jeg tror også den kan blive bedre – og jeg synes ikke jeg har politisk erfaring for, at det altid er nemt at mobilisere forståelse for det synspunkt hos Venstre.

Dertil kommer, at jeg finder det underligt, at en pressemeddelelse i en sen nattetime kan ændre en beslutning i et politisk udvalg. Jeg er helt enig i resultatet i denne sag, men er jeg også det næste gang ..?

Derfor har jeg nu bedt borgmesteren om at indkalde gruppeformændene med henblik på at få draget omsorg for, at der bliver truffet en formel beslutning i den konkrete sag – og i øvrigt få drøftet de økonomiske og praktiske konsekvenser i sagen – i forhold til de borgere der måtte have tilsvarende behov.

Alle borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune skal sikres en ordentlig behandling og alle borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune har krav på den samme hjælp, hvis de har behov for det.

Og – nå ja – glædelig 1. maj. Nyd dagen og vejret og hinanden.

- Søren Elbæk

Socialdemokratiet Ringkøbing-Skjern